HV Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh

Share  

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo điểm trúng tuyển ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2012

THÔNG BÁO

Điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012


Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 08/8/2012 của Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012,

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012 của Học viện như sau:

 

1. Cơ sở phía Bắc - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (BVH)

Trình độ / Ngành đào tạo

Mã ngành

Điểm trúng tuyển đối với đối tượng đóng học phí như các trường công lập

(Khối thi A, A1, D1) 

Điểm trúng tuyển của đối tượng tự túc học phí đào tạo

Khối A, A1

Khối D1

Đại học

- Điện tử, truyền thông

D520207

20,5 trở lên

Từ 17,0 trở lên

 

- Điện, điện tử

D510301

20,5 trở lên

Từ 16,0 trở lên

- Công nghệ thông tin

D480201

20,5 trở lên

Từ 17,0 trở lên

- Công nghệ đa phương tiện

D480203

20,5 trở lên

Từ 17,0 trở lên

Từ 17,0 trở lên

- Quản trị kinh doanh

D340101

20,5 trở lên

Từ 17,0 trở lên

Từ 17,0 trở lên

- Kế toán

D340301

20,5 trở lên

Từ 17,0 trở lên

Từ 17,0 trở lên

Cao đẳng

- Điện tử truyền thông

C510302

 

Từ 11,0 trở lên

 

- Công nghệ thông tin

C480201

Từ 11,0 trở lên

- Quản trị kinh doanh

C340101

Từ 11,0 trở lên

Từ 11,0 trở lên

- Kế toán

C340301

Từ 11,0 trở lên

Từ 11,0 trở lên

 

2. Cơ sở phía Nam - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (BVS)

Trình độ / Ngành đào tạo

Mã ngành

Điểm trúng tuyển đối với đối tượng đóng học phí như các trường công lập

(Khối thi A, A1, D1) 

Điểm trúng tuyển của đối tượng tự túc học phí đào tạo

Khối A, A1

Khối D1

Đại học 

- Điện tử, truyền thông

D520207

Từ 20,5 trở lên

Từ 14,0 trở lên

 

- Điện, điện tử

D510301

Từ 20,5 trở lên

Từ 14,0 trở lên

- Công nghệ thông tin

D480201

Từ 20,5 trở lên

Từ 14,0 trở lên

- Quản trị kinh doanh

D340101

Từ 20,5 trở lên

Từ 14,0 trở lên

Từ 14,0 trở lên

- Kế toán

D340301

Từ 20,5 trở lên

Từ 14,0 trở lên

Từ 14,0 trở lên

Cao đẳng 

- Điện tử truyền thông

C510302

 

Từ 10,0 trở lên

 

- Công nghệ thông tin

C480201

Từ 10,0 trở lên

- Quản trị kinh doanh

C340101

Từ 10,0 trở lên

Từ 10,5 trở lên

- Kế toán

C340301

Từ 10,0 trở lên

Từ 10,5 trở lên

 

Ghi chú: Điểm trúng tuyển áp dụng cho học sinh phổ thông ở KV3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).

 

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT (để b/c);

- Tập đoàn BCVTVN (để b/c);

- Giám đốc HV (để b/c);

- Các đơn vị: VP, ĐT&KHCN,

  GV&CTSV, KTTC, KHTH;

- HVCS: VP, ĐT&KHCN, GV&CTSV;

- Lưu VT, HĐTS(8)

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Lê Hữu Lập